Kwaliteitszorg

Tot de professionele cultuur rekent SPCO Groene Hart ook de kwaliteitszorg. SPCO heeft een uitgebalanceerd systeem van kwaliteitszorg, waarvoor diverse onderzoeken de input leveren.
De onderzoeken betreffen:
 medewerkerstevredenheid (eens per vier jaar, op SPCO-niveau)
 tevredenheid van leerlingen (jaarlijks, per school)
 tevredenheid van ouders/verzorgers (jaarlijks, per school)
 opbrengsten van het onderwijs (bijvoorbeeld met behulp van methodegebonden toetsen,
   per school)
 ontwikkeling in de Cito-scores (jaarlijks, per school en op SPCO-niveau)

Transparante kwaliteitscriteria
SPCO en haar scholen hanteren transparante kwaliteitscriteria. Streefdoelen en -normen worden afgeleid uit de beleidsplannen: het Strategisch Meerjarenbeleidsplan (SMP), het schoolplan en het (school)jaarplan.
SPCO Groene Hart hanteert per onderdeel minimumeisen voor  de scholen. Zo ligt de gewenste norm voor de centrale eindtoetsen in groep 8 boven de landelijke inspectienorm (ca. 535). De ouder- en leerlingtevredenheid moeten gemiddeld liggen boven de 2.8 (op een 4-punts schaal). Bovendien moet minstens 70 procent van de schooladviezen voor het voortgezet onderwijs juist zijn.

Systematische aanpak
Alle scholen hanteren het kwaliteitssysteem Werken met Kwaliteit Primair Onderwijs (WMK-PO). Met behulp van de kwaliteitskaarten van dit systeem kunnen scholen zelf hun voortgang evalueren op het gebied van onderwijs en leren. Binnen WMK-PO komen ook eens in de vier jaar aan bod: de levensbeschouwelijke identiteit, het pedagogisch klimaat, didactisch handelen, zorg en begeleiding, het leerstofaanbod en de kwaliteit van de leraar.
Het WMK-PO-systeem werkt met de PDCA-beleidscyclus (Plan Do Check Act).

Niet-meetbare ontwikkelingen
De onderzoeken naar kwaliteit zijn nadrukkelijk hulpmiddelen. Veel opbrengsten van het onderwijs zijn niet met behulp van onderzoeken in beeld te brengen. Toetsen meten maar een beperkt deel van de ontwikkeling van kinderen. Het kan immers ook een grote stap vooruit zijn dat een kind voor het eerst een dansje durft te doen voor een groep. Ook voor die ontwikkelingen hebben de leraren op SPCO-scholen een open oog en oor.