Pedagogiek

Om onze kwaliteitsgarantie te kunnen waarmaken hebben we als SPCO Groene Hart een aantal normen gesteld waaraan iedere school moet voldoen. Allereerst zijn er normen ten aanzien van  de leerresultaten die een school moet behalen. Het gaat daarbij om zowel cognitieve resultaten (kennis en kunde van rekenen, taal, lezen) als om sociaal-emotionele resultaten (ontwikkelen kinderen zich sociaal-emotioneel evenwichtig). Onze belangrijkste pedagogische normen zijn:
  1. Een SPCO-school leert haar leerlingen hun persoonlijkheid en talenten te ontwikkelen, uitgaand van het sociaal-emotioneel welzijn van kinderen. De school gaat er daarbij vanuit dat kinderen niet alleen binnen de school, maar ook daar buiten leren.
  2. Voor een SPCO-school staat de onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal. De leermethoden, de didactische werkwijzen en de leeromgeving worden daarop zoveel mogelijk aangepast.
  3. Een SPCO-school scoort qua leeropbrengsten (de kerntaken van het onderwijs) minimaal op het landelijk gemiddelde.
  4. Op een SPCO-school leert een leerling vanuit het principe ‘ hoofd, hart en handen’ emotioneel vrij te zijn. Daardoor kunnen zij gezonde relaties en vriendschappen ontwikkelen en zich ontwikkelen tot een ‘volledig’ mens.

We stellen als bestuur geen dogmatische eisen aan de pedagogisch-didactische keuzes van onze scholen. Ofwel, WAT een school moet bereiken is voor ons de norm, HOE een school die normen behaalt, laten wij over aan de scholen.

Momenteel werken onze scholen met het leerstofjaarklassensysteem.  Volgens dit systeem werken alle kinderen van een schooljaar een bepaalde hoeveelheid leerstof door.  Daarbij hebben we, waar nodig,  speciaal aandacht voor de onderwijsbehoeften van het kind. Onze scholen spelen in op behoeften van kinderen via het zogeheten ‘handelingsgericht werken’. Dit houdt in dat de leraar onderwijs aanbiedt op drie niveaus:
  • basisniveau – onderwijs voor elk kind;
  • topniveau  - onderwijs voor talentvolle kinderen die meer aankunnen;
  • intensief niveau  - onderwijs voor kinderen met maatwerkbehoeften in tempo, niveau of aanleg.
Deze pedagogisch-didactische aanpak is voor ons belangrijk, maar dit is niet de enige norm. We staan open voor andere didactische werkwijzen, als een school daarvoor wil kiezen. In dit verband geldt dat het WAT aan het bestuur is, en het HOE aan de school zelf. Als een school maar voldoet aan de normen die we stellen.