Vacatures

Overzicht

Regelmatig ontstaan er vacatures op onze scholen, bijvoorbeeld door natuurlijk verloop. 

Voor kortdurende vervanging maakt SPCO gebruik van de invalpool PIO Personeel. 

Wervingsbeleid
SPCO adverteert zelden om nieuwe collega’s te werven. Dat heeft verschillende redenen.
  • Er is sprake van lichte krimp in de leerlingpopulatie; daardoor is er minder vraag naar nieuwe leraren.
  • SPCO heeft een intern mobiliteitscentrum voor medewerkers die van school willen veranderen.
  • Regelmatig worden stagiaires benoemd in vacatures.
Interne mobiliteit
Binnen SPCO geldt een werkgelegenheidsgarantie voor medewerkers. Veel vacatures worden via interne mobiliteit vervuld. Dat kan zijn omdat een leraar boventallig is geworden op haar of zijn eigen school, en een nieuwe plek zoekt. Of omdat een leraar graag uit eigen beweging een nieuwe school zoekt, om zich verder te kunnen ontwikkelen. SPCO heeft hiervoor een mobiliteitscentrum in het leven geroepen. Kandidaten die ingeschreven staat bij dit centrum hebben voorrang bij interne vacatures.
 
Invalpool
SPCO is aangesloten bij PIO Personeel, een organisatie die bemiddelt bij het plaatsen van bevoegde en bekwame vervangers. PIO Personeel is actief voor 233 basisscholen van 33 besturen. Wil je weten hoe deze invalpool werkt, ga dan naar www.piopersoneel.nl
 
Stagiaires
Soms worden startbekwame studenten van de Marnix Academie benoemd in een vacature op hun stageschool. Zij kennen de school en SPCO al, en omgekeerd. 
Jaarlijks zijn er veel stagiaires actief op SPCO-scholen in verband met het Partnerschap in Opleiding en Ontwikkeling met de Marnix Academie.
 
Young professionals
SPCO vindt het belangrijk om jonge mensen een plek te geven en aan het werk te houden binnen de organisatie. Instroom en behoud van jonge medewerkers is een belangrijk aandachtspunt in het beleid. Een kanttekening hierbij is dat het aantal formatieplaatsen bij SPCO daalt, waardoor instroom van jonge mensen lastig blijkt.